No
Topic
Name
Score
1
Nikunj Garg
140
2
S.S.Suriya Prakash
113
4
Vinayak Panday
136
5
Abhimanyu Chakravarty
80
6
S.S.Suriya Prakash
133
7
Aadi Malhotra
90
8
Shreya Bhagat
87
9
S.S.Suriya Prakash
102
11
Sahith jagarlamudi
105
12
S.S.Suriya Prakash
105
13
Karthikeyan
123
14
Burhanuddin Poonawala
131
15
Burhanuddin Poonawala
126
16
Anmol Srivastava
85
17
ss
105
18
Subhadip Ghoshal
96
19
Sahith Jagarlamudi
121
20
Sahith Jagarlamudi
127
21
Krish Kumar
81
22
Yash Gupta
132
23
Vinayak Panday
119
24
Leela Nayan P Kanjirapully
127
25
Kshitij Sodani
91
26
S.S.Suriya Prakash
150
27
Archie Mahajan
92
28
S.S.Suriya Prakash
136
29
Yousuf Tarazi
104
30
Sahith jagarlamudi
132
31
S.S.Suriya Prakash
101
32
Vinayak Pandey
125
33
Aarush Patel
84
34
Anushka Shankar
78
35
Sahith Jagarlamudi
94
36
Gokul Krishna B
132
37
S.S.Suriya Prakash
102
38
Sahith Jagarlamudi
134
39
Burhanuddin Poonawala
128
40
S.S.Suriya Prakash
114
41
S.S.Suriya Prakash
144
42
S.S.Suriya Prakash
117
43
Aadi Malhotra
86
44
Aadi Malhotra
88
45
Vanya Shah
76
46
S.S.Suriya Prakash
100
47
Aarohi Narayan
80