No
Topic
Name
Score
1
S.S.Suriya Prakash
150
2
S.S.Suriya Prakash
113
3
S.S.Suriya Prakash
124
4
Vinayak Panday
136
5
Subhadip Ghoshal
104
6
S.S.Suriya Prakash
133
7
Aadi Malhotra
90
8
Shreya Bhagat
87
9
Maitra
122
11
Sahith jagarlamudi
105
12
S.S.Suriya Prakash
114
13
Sanket Nandi
127
14
S.S.Suriya Prakash
142
15
S.S.Suriya Prakash
129
16
Karandeep Singh
90
17
S.S.Suriya Prakash
105
18
Jayant Agarwal
120
19
Aditi Sudharsan
125
20
Sahith Jagarlamudi
127
21
Krishna Goyal
99
22
Yash Gupta
132
23
Vinayak Panday
119
24
Leela Nayan P Kanjirapully
127
25
S.S.Suriya Prakash
125
26
S.S.Suriya Prakash
150
27
S.S.Suriya Prakash
109
28
S.S.Suriya Prakash
136
29
Karandeep Singh
104
30
Sahith jagarlamudi
132
31
S.S.Suriya Prakash
101
32
Vinayak Pandey
125
33
Subhadip Ghoshal
120
34
Ayush Dubey
116
35
Pratham Shah
119
36
Gokul Krishna B
132
37
Gopika
114
38
Sahith Jagarlamudi
134
39
Utkarsh Mittal
131
40
S.S.Suriya Prakash
114
41
Shivansh Joshi
150
42
S.S.Suriya Prakash
119
43
Aadi Malhotra
86
44
TARUN KRUSHNAA
96
45
Karandeep Singh
99
46
Karandeep Singh
105
47
S.S.Suriya Prakash
118